Sopimusehdot

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

Voimassa 27.11.2002 alkaen
Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.


1. AUTON KÄYTTÖ

a. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen
henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja
varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla
tavanomaisella tavalla.
b. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai
toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa
siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään
yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon
edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän
sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa
vuokrakohteen luovuttaa.
c. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden
harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen
jääteiden ulkopuolella on kielletty.
d. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
e. Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä
tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa
koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.


2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vuokraajan perusomavastuu

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
c. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja
puhdistuskustannukset. (Tupakointi ja kotieläinten kuljetus vaatii vuokraamon
luvan).
d. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen
vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa
kulua vahinkopäivästä.

2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys / poistaminen
Vuokraaja voi pienentää tai poistaa vastuunsa erillisellä omavastuun pienennys/
poistomaksulla. Omavastuun pienennys/poistomaksu ei kuitenkaan kata seuraavista
tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja :

– ylikuormaus
– tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot
– ajaminen tyhjillä renkailla
– lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)
– ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
– ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon

2.3 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan
tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että
vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on
velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen
vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

2.5 Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton
käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä
muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

3. VUOKRAN MAKSU

a. Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston
mukaisen, kohtuullisen talletuksen tai ennakoitua vuokraa vastaavan määrän
taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus
laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen
kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä. Vuokraamo voi edellyttää, että
vuokralleottajalla tulee olla kaksi luottokorttia, jotka yhdessä toimivat
vuokranmaksun vakuutena.
b. Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin
perustein lasketun vuokran vuokrauksen päättyessä.
c. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä
siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö
ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran
maksamisesta.

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena
sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan
vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa
käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen
tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia
vahingonkorvausta.

5. MATKAMITTARI

a. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos
vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen
maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen
vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu
pidempi / lyhyempi matka.
b. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin
mahdollisesta epäkunnosta.

6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava,
minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen
käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen
huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn
määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä
virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on
tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava
vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa
vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen
kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta
liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta
maksusta.
b. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään
viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana
olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan
on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä
on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä
ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus
tehdystä ilmoituksesta.
c. Jos vuokraaja laiminlyö edellämainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa
vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta

8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia
virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva
virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan
voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan
ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia
vahingonkorvausta.

9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

a. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä.
Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava
vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on
palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen
auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.
b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan
pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.
c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on
oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista
taloudellisista menetyksistä.

10. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra
määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein.
Jos auto on vuokrattu erityisehdoin, vuokra määräytyy normaalihinnaston mukaan.

11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että
vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion
mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy
tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua
ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa
vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä
vuokraamolle.

12. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman
vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä
tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet
saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan
käräjäoikeudessa.